Holding rolny KSG Agro rozpoczął rekonstrukcję drugiego etapu zakładu hodowli trzody chlewnej na 58 tys. głów

Holding rolny KSG Agro rozpoczął rekonstrukcję drugiego etapu zakładu hodowli trzody chlewnej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej do 58 tys. głów. Poinformowało o tym biuro prasowe firmy.

Holding rolny KSG Agro rozpoczął rekonstrukcję drugiego etapu zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski). Drugi etap obejmuje 10 warsztatów i zwiększy liczbę pogłowia do 58 tys. głów jednoczesnej hodowli. Tak więc, po uruchomieniu drugiego etapu z pełną wydajnością, całkowita sprzedaż pogłowia towarowego w zakładzie hodowli trzody chlewnej osiągnie 110-120 tysięcy głów rocznie.
Obecnie trwa rekonstrukcja i dostarczono sprzęt do warsztatu dokarmienia, a także w 50% do sześciu warsztatów hodowli. Trwa rekonstrukcja, ale nadal oczekuje się dostawy sprzętu dla warsztatów inseminacji, oczekiwania i oprosienia.
„Przeprowadzenie rekonstrukcji drugiego etapu pozwoli nam osiągnąć strategiczny cel – dwukrotny wzrost liczby pogłowia w zakładzie hodowli trzody chlewnej, w tym kosztem świń kanadyjskiej genetyki Genesus, którą wprowadzamy do stada, a tym samym wzrost sprzedaży żywych świń – komentuje Prezes Zarządu KSG Agro Serhii Kasianov. – W związku z zawirowaniami rynkowymi w 2014 r. i zjawiskami kryzysowymi ostatnich lat na rynku trzody chlewnej kilkakrotnie odłożyliśmy rozpoczęcie projektu rekonstrukcji drugiego etapu. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat działamy z pozytywnymi wynikami, w szczególności w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku osiągnięto wzrost przychodów brutto o 43%, EBITDA o 10%, zysku brutto o 8%. Wszystko to pozwoliło na stworzenie zasobów finansowych niezbędnych do rozszerzenia zdolności”.
Jak wcześniej informowaliśmy, w dniu 5 sierpnia 2021 r. KSG Agro otrzymał zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej, od bezpośredniego akcjonariusza holdingu – OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w KSG AGRO S.A. o ponad 1%. Zmiana bezpośredniego udziału w głosowaniu nastąpiła w wyniku sprzedaży 1 mln akcji KSG Agro w wyniku zawarcia w dniu 2.08.2021 r. 2 umów cywilnoprawnych. Przed otrzymaniem tych informacji OLBIS INVESTMENT LTD. S.A. posiadał 9,7 mln akcji KSG AGRO S.A. co stanowiło 64,62% kapitału zakładowego. Po sprzedaży spółka posiada 8,7 mln akcji KSG AGRO S.A. co stanowi 57,96% kapitału zakładowego.

28.12.2021

Rating kredytowy KSG Agro RA «Ekspert-Rating» został zaktualizowany na poziomie uaA+

W dniu 10 grudnia 2021 r. komitet ratingowy RA «Ekspert-Rating» podjął decyzję o aktualizacji długoterminowego ratingu kredytowego KSG Agro: w Krajowej Skali Ratingowej na poziomie uaA+ oraz w skali międzynarodowej agencji na poziomie – BBB. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Według agencji, firma KSG Agro, charakteryzuje się wysoką zdolnośćią kredytową w porównaniu z innymi ukraińskimi kredytobiorcami lub instrumentami dłużnymi. Poziom zdolności kredytowej jest wrażliwy na wpływ niekorzystnych warunków handlowych, finansowych i ekonomicznych. Agencja zaktualizowała rating kredytowy po analizie danych ze skonsolidowanego sprawozdania KSG Agro za dziewięć miesięcy 2021 roku.

Komentując aktualizację ratingu KSG Agro na odpowiednio wysokim poziomie, eksperci RA «Ekspert-Rating» zauważyli: «W okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. kapitał zakładowy KSG Agro S.A. wzrosł 1,55-krotnie do 19,96 mln USD. Głównym czynnikiem wzrostu kapitału własnego spółki była rentowna działalność i zmniejszenie strat zatrzymanych. Obowiązki KSG Agro S.A. w analizowanym okresie spadły o 7,37% do 53,96 mln USD. Odpowiednia zmiana wskaźników doprowadziła do wzrostu w analizowanym okresie relacji między kapitałami własnymi a pasywami KSG Agro o 14,87 p.p. do 36,98%. Wzrost poziomu zasilenia KSG Agro kapitałem własnym oceniamy pozytywnie». Za pozytywny trend Agencja uważa również spadek wolumenu kredytów krótkoterminowych o 43,97% w okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. do 2,51 mln USD oraz wzrost kredytów długoterminowych w strukturze zobowiązań długoterminowych KSG Agro na dzień 30.09.2021 r. o 9,55% – do 27,19 mln USD.

Eksperci zauważyli, że wielkość sprzedaży produktów firmy w badanym okresie znacznie wzrosła. «W szczególności dochód ze sprzedaży za dziewięć miesięcy 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. wzrosł o 42,78% do 20,94 mln USD. Jednocześnie wielkość zysku netto za trzy kwartały 2021 r. wyniosła 17,28 mln USD, czyli w 3,63 więcej niż za trzy kwartały 2020 r. Głównym czynnikiem wzrostu zysku spółki w analizowanym okresie była sprzedaż spółek zależnych oraz wzrost sprzedaży produktów. Wzrost wyników finansowych KSG Agro S.A. doprowadziło do znacznego wzrostu wskaźników rentowności».

Analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro S.A. wykazała, że wskaźnik EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. wzrosł o 10,46% do 7,35 mln USD, a stosunek wielkości EBITDA za trzy kwartały 2021 r. do wolumenu kredytów na 30 września 2021 r. wzrosł do 26,53%. Odpowiedni poziom tego wskaźnika świadczy o zdolności firmy do obsługi swoich zobowiązań dłużnych. Tym samym po analizie skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro S.A. za 9 miesięcy 2021 roku agencja odnotowuje: wzrost poziomu pokrycia kapitałem własnym, wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów.

Przypominamy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu komitetu ratingowego RA «Ekspert-Rating» podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). W dniu 10 września 2021 r. ratingi te zostały potwierdzone przez agencję.

17.12.2021

Specjali]ci KSG Agro przeanalizowali nowe technologie uprawy i ochrony upraw rolnych

Czołowi specjaliści KSG Agro przeanalizowali nowe technologie uprawy i ochrony upraw rolnych. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Czołowi specjaliści z gospodarstw należących do holdingu rolnego KSG Agro dokonali przeglądu i przeanalizowali nowe technologie uprawy i ochrony upraw rolnych oferowane przez głównych światowych producentów. Odbyło się to podczas trzydniowego seminarium wyjazdowego-szkolenia „Technologia Uprawy Podstawowych Upraw Rolnych”, które odbyło się w ośrodku turystycznym „Osokory” (Orłiwszczyna, obwód dniepropetrowski).
Wśród uczestników seminarium byli kierownicy jednostek, agronomowie, inżynierowie, dyrektorzy gospodarstw rolnych z jednej strony, a także przedstawiciele firm produkujących nasiona, nawozy, środki ochrony roślin (ŚOR) i in. z drugiej strony.
Podczas seminarium specjaliści holdingu dowiedzieli się z pierwszej ręki o nowych technologiach i podejściach w uprawie głównych upraw rolnych, przede wszystkim słonecznika i kukurydzy. W szczególności przedstawiciele firmy „Limagrain Ukraina” podzielili się swoimi osiągnięciami w zakresie pracy z nasionami, nowościami hybryd i technologiami uprawy na podstawie analizy plonów w tym roku.
O różnych aspektach innowacji w uprawie roślin polowych, a także technologiach stosowania systemów ochrony roślin była mowa w przemówieniu od firmy „Agrii Ukrainy”. Know-how w tym segmencie przedstawili doświadczeni producenci, tacy jak „UTK HimAlians” (płynne nawozy złożone), „Adama Ukraina”, „Awgust-Ukraina”, „Eridon” i inni. A jeden z europejskich liderów wśród firm nasiennych „Euralis Semences” przedstawił nowe hybrydy nasion słonecznika i technologie zwiększania plonów tej uprawy. Ponadto firma „Nor-Est Agro” podzieliła się swoimi możliwościami wsparcia agrotechnicznego i poprawy wydajności produkcji rolnej.
„Organizując seminarium-szkolenie, postawiliśmy sobie za zadanie analizę nowych ofert na rynku w zakresie technologii uprawy roślin, środków ochrony roślin, w szczególności zalet nawozów płynnych nad suchymi, nasiennictwa w celu ich zastosowania w celu zwiększenia plonów naszych upraw – mówi Dyrektor Produkcji holdingu rolnego KSG Agro Dmytro Yemelchenko. – W rezultacie mieliśmy okazję dowiedzieć się o nowościach w tych obszarach bezpośrednio od głównych światowych producentów, zadać im wszystkie interesujące pytania, biorąc pod uwagę naszą specyfikę, a także wziąć udział w dyskusji na temat najlepszych technologii uprawy rolnej dla pracy w 2022 r.”
Według Dmytra Yemelchenki, na podstawie profesjonalnej dyskusji zostały wybrane najlepsze oferty od agrodostawców, co znajdzie odzwierciedlenie w zawieraniu umów na dostawę produktów dla gospodarstw rolnych.

06.12.2021

KSG Agro zakończył zbiór kukurydzy i sorgo

Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro zakończyły w ubiegłym tygodniu zbiór kukurydzy i sorgo. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego powołując się na Dyrektora Produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenka.


Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego KSG Agro zakończyły zbiór kukurydzy i sorgo.
Zbiór kukurydzy przeprowadzono na powierzchni 1120 ha z końcowym wynikiem wydajności 8,4 t/ha (dla porównania: średni wynik z poprzednich lat 4-4,5 t/ha).
„Większość – 80% ziarna w bazie o wilgotności do 20%, co jest bardzo ważne, ponieważ suszenie ziarna jest dość drogie – mówi Dmytro Yemelchenko. – Ogólnie rzecz biorąc, na tle sprzyjających warunków pogodowych w tym naprawdę wyjątkowym roku dla rolników, przed nami stało wyzwanie, aby jak najlepiej wykorzystać ten dar natury, aby zmaksymalizować plony. Uważam, że dzięki optymalnemu doborowi technologii, doborowi nasion i środków ochrony roślin to nam się udało”.
KSG Agro zakończył również zbiór sorgo na powierzchni 360 ha. Wydajność tej uprawy wyniosła 4,2 t/ha, co odpowiada średnim wskaźnikom z poprzednich lat (3,5-4 t/ha).
W zbiorze kukurydzy zaangażowane były 4 kombajny marki Lexion oraz 20 samochodów ciężarowych do wywozu plonów.

02.12.2021

KSG Agro rozszerzy asortyment upraw o groch i fasolę

KSG Agro rozszerzy asortyment upraw o rośliny strączkowe i niszowe – groch i fasolę. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro rozszerzy asortyment upraw o rośliny strączkowe i niszowe – groch i fasolę.
Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie, w pierwszej dekadzie listopada tego roku, wysiewa się 50 hektarów nasion pierwszej reprodukcji grochu produkowanego przez Serbię odmiany „Mróz”. Ponadto, w zależności od warunków pogodowych od stycznia do lutego 2022 r., w maju zostanie przeprowadzony wysiew nasion fasoli również na powierzchni 50 ha.
W drugim etapie planowane jest uprawianie grochu i fasoli na obszarach uprawnych odpowiednio 500-700 ha.
„Rozszerzenie asortymentu o rośliny strączkowe, w naszym przypadku groch, jest naturalne, ponieważ uprawa ta jest bardzo przydatna jako prekursor uprawy roślin ozimych. Ponadto groch jest częścią mieszanki paszowej dla trzody chlewnej, a posiadanie własnych surowców paszowych jest bardzo ważne dla naszego zakładu hodowli trzody chlewnej, szczególnie na tle poważnego wzrostu cen na nie. Groch może być godnym substytutem śruty sojowej w paszach jako źródło proteiny i białek – komentuje Dyrektor Produkcji KSG Agro Dmytro Yemelchenko. – Jeśli chodzi o fasolę, było kilka powodów, aby zwrócić uwagę na tę uprawę – wysoka rentowność produkcji, stabilna cena, potencjał eksportowy, a także fakt, że włączenie fasoli do płodozmianu pozytywnie wpływa na jakość gleby i wzrost plonów upraw naśladujących”.

04.11.2021

KSG Agro w ciągu 9 miesięcy 2021 r. zwiększył sprzedaż trzody chlewnej o 17,4%

KSG Agro w ciągu 9 miesięcy 2021 r. zwiększył sprzedaż trzody chlewnej o 17,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro w ciągu 9 miesięcy 2021 r. zwiększył sprzedaż trzody chlewnej według masy żywej o 17,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – z 5 667 t do 6 653 t.
Według Prezesa Zarządu KSG Agro Serhiia Kasianova głównymi przyczynami zwiększenia sprzedaży trzody chlewnej według masy żywej było odnowienie pogłowia oraz poprawa jakości i struktury pasz. „W ramach programu odnowy i odmładzania pogłowia w tym roku nabyliśmy 1 tys. macior duńskiej rasy Dunbred, co pozwoliło na zastąpienie macior głównego pogłowia, a tym samym zwiększenie płodności prosiąt o genetyce wysokiej jakości – komentuje Serhii Kasianov – ponadto udało nam się znacznie poprawić jakość pasz, dzięki kompleksowemu programowi współpracy z firmą Cargill. W jej ramach nie tylko zwiększyliśmy kwalifikacje personelu, ale także zmodernizowaliśmy sprzęt i stworzyliśmy nowoczesne laboratoria”.
Przypomnijmy, że obecnie wielkość produkcji zakładu paszowego KSG Agro wynosi 120 t dziennie i 2500 t miesięcznie. Jako surowiec stosuje się własne produkty rolne holdingu – kukurydzę, pszenicę, jęczmień, sorgo, a także dodatki-prefiksy zakupione od Cargill.
Według kierownika branży mięsnej holdingu rolnego KSG Agro Oleksandra Dolzhenko obecnie trwają przygotowania do modernizacji zakładu hodowli trzody chlewnej we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski). Dokumentacja projektowa przyszłych prac została już zatwierdzona.

29.10.2021

KSG Agro rozpoczyna pilotażowy projekt nawadniania kropelkowego na terenie 300 ha

Holding rolny KSG Agro rozpoczyna pilotażowy projekt nawadniania kropelkowego na terenie ponad 300 ha. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Holding rolny KSG Agro rozpoczął realizację pilotażowego projektu wdrożenia nawadniania kropelkowego na terenie ponad 300 ha. W pierwszym etapie chodzi o nawadnianie upraw kukurydzy, ale w przyszłości system nawadniania zostanie rozszerzony na inne uprawy rolne uprawiane przez gospodarstwa holdingu.
Projekt pilotażowy został już opracowany przez firmę Technoserwis (m. Mikołajów) i obecnie przechodzi niezbędne uzgodnienia. Zostanie on wdrożony na terytorium 300 ha we wsi Niwa Trudowa (rejon apostołowski, obwód dniepropetrowski), gdzie infrastruktura pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów wodnych do nawadniania pól gospodarstw holdingu rolnego. W celu zabezpieczenia technicznego projektu zakupione będą systemy nawadniające głównie produkcji amerykańskiej, a także systemy pompowe JCB (Turcja) włoskiej firmy IVECO.
Wsparcie dla producentów rolnych staje się jednym z priorytetów ukraińskiej polityki publicznej. W budżecie państwa na rok 2022 na kompleksy melioracyjne i utrzymanie systemów wodnych położono 2,7 mld UAH. KSG Agro w ramach realizacji swojego projektu pilotażowego planuje pozyskać dofinansowanie w ramach tego rządowego programu wsparcia melioracji.
„Nawadnianie kroplowe jest szansą na prawie dwukrotny wzrost średniej wydajności, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Było to zrozumiałe w czasach radzieckich, kiedy ziemie, na których obecnie działają gospodarstwa holdingu rolnego, nawadniano na powierzchni 5 tysięcy hektarów – komentuje Prezes Zarządu Serhii Kasianov. – Dziś producentom rolnym samodzielnie, bez wsparcia budżetowego i kredytowego, jest bardzo trudno i kosztownie wdrażać systemy nawadniające. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy przyznanie przez państwo środków budżetowych na wsparcie nawadniania. Ponadto zakłada się również pozyskanie amerykańskich środków kredytowych. Mamy nadzieję, że dzięki szerokiemu wsparciu rządowego programu wsparcia rolników i amerykańskich wierzycieli (kupujemy sprzęt wyprodukowany w USA), uda się zrealizować nie tylko nasz pilotażowy projekt nawadniania już w 2022 r., ale w przyszłości przywrócić systemy nawadniające na terytorium 5 tysięcy hektarów, gdzie wcześniej istniały i gdzie obecnie istnieje taka możliwość infrastrukturalna”.
Według Dyrektora ds. Produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenki wprowadzenie systemów nawadniania kroplowego pozwala zwiększyć średnią wydajność kukurydzy około dwukrotnie – z 3 t/ha do 6 t/ha.
Jak wcześniej informowaliśmy, w Radzie Najwyższej jest rozpatrywany projekt ustawy nr 5202 „W sprawie organizacji użytkowników wody i stymulowania hydrotechnicznej rekultywacji gruntów”. Istotą dokumentu jest tworzenie organizacji non-profit użytkowników wody (stowarzyszenia rolników), którzy otrzymają obiekty systemów melioracyjnych. Na własny koszt będą remontować, modernizować i budować nowe systemy nawadniające. Ponadto przysługuje im prawo do określenia harmonogramu i wielkości dostaw wody do nawadniania, a także – stawek za usługi nawadniania.
Obecnie Ukraina prowadzi negocjacje w sprawie zaciągnięcia amerykańskich pożyczek o łącznej wartości 4 miliardów dolarów na odbudowę infrastruktury inżynieryjnej systemów nawadniających i rozwój rolnictwa nawadniającego. Realizacja projektu planowana jest na lata 2022-2030. Ponadto Ministerstwo Polityki Rolnej negocjuje współpracę publiczno-prywatną przy przebudowie systemów nawadniających w południowych regionach Ukrainy z firmami z Izraela, USA, Francji i Chin. Wcześniej, Rozporządzeniem Rady Ministrów nr 1567-р z dnia 21 października 2020 r. zatwierdzono plan działań w celu wdrożenia strategii nawadniania i drenażu na Ukrainie w okresie do 2030 r. W szczególności przewiduje on: modernizację i budowę wewnętrznych systemów nawadniających,

25.10.2021

W KSG Agro rozpoczął zbiór kukurydzy i siew ozimych

W gospodarstwach wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęła się kampania zbioru kukurydzy. Wstępny wskaźnik wydajności znacznie przewyższa średnie wskaźniki z ostatnich lat. O tym informuje biuro prasowe holdingu rolnego.
W gospodarstwach wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęła się kampania zbioru kukurydzy na powierzchni 1100 ha. Wstępny wskaźnik wydajności znacznie przewyższa średnie wskaźniki z ostatnich lat – 8 t/ha wobec 4,5 t/ha w poprzednich okresach.
Według Dyrektora ds. Produkcji gospodarstwa rolnego KSG Agro Dmytra Yemelchenki w kampanię żniwną zaangażowano trzy kombajny marki Claas Lexion i 14 ciężarówek do wywozu plonów. Równolegle trwa zbiór słonecznika na powierzchni 7 tys. 240 ha.
W gospodarstwach KSG Agro kończy się siew pszenicy ozimej – zasiano odpowiednio 4 tys.ha z planowanych 6 tys. ha i jęczmienia 1,2 tys. ha z 1,4 tys. ha odpowiednio. Do siewu wykorzystano pięć kompleksów siewnych John Deere 1890.

20.10.2021

Agencja ratingowa „Ekspert-Rating” potwierdziła rating kredytowy KSG Agro na poziomie uaA+

Dnia 10 września 2021 r. Komitet ratingowy Agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjął decyzję o potwierdzeniu długoterminowego ratingu kredytowego KSG Agro: w skali krajowej na poziomie uaA +, w skali międzynarodowej agencji na poziomie – BBB. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Według agencji firma (w tym przypadku – holding rolny KSG Agro) z ratingiem uaA ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami. Agencja zaktualizowała rating kredytowy po analizie danych skonsolidowanego sprawozdania KSG Agro za I półrocze 2021 r. (http://www.expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_promyshlennye_kompanii_ksg_agro_s.a._onovleno_reiting_ksg_agro_s.a./).

Argumentując przyznanie holdingowi rolnemu KSG Agro dość wysokiego ratingu, eksperci agencji „Ekspert-Rating” zauważyli: „w okresie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. kapitał własny KSG Agro wzrósł o 52,46% do 14,47 mln USD, w tym ze względu na rentowną działalność holdingu i zmniejszenie strat zatrzymanych. W tym samym okresie zobowiązania KSG Agro spadły o 12,52% do 55,7 mln USD, głównie dzięki sprzedaży w maju 2021 r. trzech spółek zależnych.

Wśród innych czynników w podsumowaniu agencji ratingowej „Ekspert-Rating” wymieniono: zmniejszenie wolumenu należności i zobowiązań za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. odpowiednio o 75,15% i 62,89%; przewaga kredytów długoterminowych w strukturze zobowiązań długoterminowych KSG Agro; wzrost zysku netto w pierwszej połowie 2021 r. o 13,42 mln USD do 13,7 mln USD.

„Głównym czynnikiem wzrostu zysków holdingu rolnego w tym okresie była sprzedaż trzech jej spółek zależnych. Tak więc, w pierwszym półroczu 2021 KSG Agro wykazał wysokie wskaźniki rentowności, wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałowych, rentowną działalność i dobry poziom relacji między EBITDA a kredytami” – odnotowano w opinii agencji ratingowej „Ekspert-Rating”.

Przypomnijmy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Ratingowego agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). Firma z takimi ratingami, w tym przypadku KSG Agro, ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami.

21.09.2021

Plony słonecznika w KSG Agro są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku


Plony słonecznika w KSG Agro odnotowane na początku zbiorów są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku. O tym informuje biuro prasowe holdingu rolnego.

Na polach gospodarstw „Apostołowo” i „Zatyszne” wchodzących w skład holdingu rolnego KSG Agro rozpoczęto zbiory słonecznika. Zbiór tej uprawy rolnej odbywa się na powierzchni 7 tys. 240 ha.

Według dyrektora produkcji KSG Agro Dmytra Yemelchenko odnotowane na początku wskaźniki wydajności wyniosły 28-30 q/ha, co jest znacznie wyższe niż w ubiegłym roku.

„Zbiór słonecznika planujemy zakończyć do 10 października, także dlatego, że równolegle na 100% powierzchni pod tą uprawą są wysiewane zboża ozime – pszenica i jęczmień. – komentuje Dmytro Yemelchenko. – Dobre warunki pogodowe sprzyjają tym planom”.

Podczas zbioru zaangażowanych są 14 kombajnów CLAAS Lexion 560 i 26 ciężarówek do wywozu plonów. Do siewu pszenicy i jęczmienia stosuje się pięć kompleksów siewnych John Deere 1890.

15.09.2021