KSG Agro rozpoczęło dostawy eksportowe oleju rzepakowego i słonecznikowego do trzech krajów UE

KSG Agro rozpoczęło dostawy eksportowe oleju rzepakowego i słonecznikowego do trzech krajów UE. Poinformowała o tym służba prasowa gospodarstwa rolnego.
KSG Agro rozpoczęło dostawy eksportowe oleju rzepakowego i słonecznikowego do trzech krajów UE – Polski, Słowacji i Włoch.
W ramach podpisanej przez KSG Agro umowy na dostawę surowego rzepaku, 2000 ton tego zbioru zostanie wyeksportowane na Słowację. Ponadto rozpoczęto pilotażowe dostawy oleju słonecznikowego do Polski i Włoch przy pomocy flexitanków – kontenerów polimerowych przeznaczonych do przewozu ładunków płynnych i montowanych na zwykłych samochodach ciężarowych. Transport oleju za pomocą elastycznych zbiorników na tradycyjnych ciężarówkach obniża koszty transportu i koszty dostaw.
Obecnie KSG Agro prowadzi rozmowy z partnerami w zakresie rafinacji i rozlewu oleju słonecznikowego w krajach UE w celu szybkiego zwiększenia eksportu i sprzedaży produktów gotowych do spożycia.
Aby rozwijać kierunek eksportu w UE, gospodarstwo rolne zatrudniło do pracy w UE dwóch kierowników eksportu. Z ich pomocą w szczególności badane są możliwości praktycznych kroków dalszego przetwarzania produktów rolnych, zarówno wytwarzanych przez samo gospodarstwo rolne, jak i tych, które można nabyć na rynkach ukraińskich.
„Udało nam się zbudować sprawne łańcuchy dostaw dla dostaw eksportowych zarówno zboża, jak i produktów o wysokiej wartości dodanej – ropy – na rynki krajów UE, pomimo blokady portów morskich” – komentuje Sergey Kasyanov , Prezes Zarządu KSG Agro . – W latach 2022-2023 planujemy skoncentrować się na rozwoju eksportu naszych produktów w celu zwiększenia zysków z wymiany walut. Są ku temu wszystkie przesłanki, na przykład wysoki popyt w UE na zboża i ten sam rzepak. Obecnie producenci rolni mają bardzo dobre warunki do eksportu do UE – de facto nie ma podatków (w szczególności VAT) i ceł importowych. Jeśli więc rozwiążesz problemy z transportem, stworzysz sprawną logistykę, możesz mieć dobre źródło uzupełnienia dochodów z wymiany walut. Oczywiście nie jest dla nas dobre to, że taryfy transportowe rosną. Ale można też zrozumieć pracowników transportu, bo jeśli wcześniej jedna dostawa do UE miała 5-7 dni, to w obecnych warunkach kolejek na granicach może to skutkować 20-30 dni.”

26.09.2022

13.09.2022

30.08.2022

17.08.2022

KSG Agro zwiększa znormalizowany zysk o 43% w I półroczu 2022 r.


KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie w I półroczu 2022 r. zwiększył znormalizowany zysk netto o 43% w porównaniu do I półrocza 2021 r. – do 1,21 mln zł z 0,85 mln zł.
Zarząd spółki zastosował wskaźnik znormalizowanego zysku netto, aby zapewnić bardziej adekwatne porównanie wyników finansowych do wyników analogicznego okresu zeszłego roku. Takie rozwiązanie wyklucza wpływ transakcji jednorazowych (w tym sprzedaży jednostek zależnych).
Zgodnie z raportem okresowym spółki, rada dyrektorów KSG Agro planuje rozszerzyć działalność grupy w UE, aby w ciągu najbliższych 3-5 lat zgromadzić tam większość aktywów i dochodów. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez szereg fuzji i przejęć i być sfinansowany za pomocą zarówno kapitału własnego i dłużnego, w tym dodatkowych emisji akcji. Jednocześnie KSG Agro nie planuje sprzedaży swoich aktywów w Ukrainie.
Ponadto rada dyrektorów postanowiła nie zmieniać zakresu upraw ze względu na możliwe przyszłe zmiany zarówno lokalnego, jak i globalnego popytu na niektóre uprawy w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Grupa utrzyma dotychczasowe wskaźniki: 60% zbóż ozimych (pszenica, jęczmień, rzepak) i 40% zbóż jarych (słonecznik, kukurydza). W dłuższej perspektywie będzie to bardziej racjonalnym podejściem z agronomicznego punktu widzenia.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności KSG Agro jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

10.08.2022

Mimo wojny: spółce KSG Agro potwierdzono rating kredytowy BBB
Ukraińska agencja ratingowa Expert-Rating w dniu 1 sierpnia 2022 r. potwierdziła rating kredytowy agroholdingu KSG Agro notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na poziomie BBB według skali międzynarodowej. Jak wskazano w komunikacie spółki, KSG Agro ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu do innych ukraińskich kredytobiorców.
Agencja zaktualizowała rating kredytowy na podstawie analizy danych sprawozdania skonsolidowanego KSG Agro za I kwartał 2022 roku. Analitycy Expert-Rating zauważyli, między innymi, znaczny wzrost poziomu pokrycia zobowiązań kapitałem własnym, wzrost wyników finansowych, wysokie wskaźniki efektywności spółki, a także wzrost wskaźnika EBITDA do kredytów.

Wśród czynników potwierdzających wysoką zdolność kredytową był 3,74-krotny — do 23,42 mln USD — wzrost kapitałów własnych spółki za okres od 31 marca 2021 do 31 marca 2022 roku oraz zmniejszenie zobowiązań o 21,43% — do 45,31 mln USD, w wyniku czego wskażnik relacji między kapitałami własnymi a długiem KSG Agro wzrósł o 40,84 pp do 51,70%.

Przychody ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2022 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. wzrosły o 0,54% i wyniosły 3,54 mln USD. Jednocześnie zysk netto KSG Agro na koniec I kwartału 2022 r. wzrósł 2,45-krotnie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. do 1,84 mln USD.

Wskaźnik EBITDA za I kwartał 2022 r. w porównaniu do I kwartału 2021 r. wzrósł o 9,96% do 1,52 mln USD, a stosunek EBITDA do zobowiązań na dzień 31 marca 2022 zwiększył się w porównaniu do stanu sprzed roku o 0,29 pp do 5,36%, co zostało pozytywnie ocenione przez agencję Expert-Rating.

Agencja również zwraca uwagę, że od początku rosyjskiej inwazji w bezpośrednim sąsiedztwie aktywów holdingu nie było odnotowano działań wojennych, KSG Agro nie ma klientów z Rosji, a dynamika cen towarów produkowanych przez agroholding jest dla niego korzystna.

— Wraz z rozpoczęciem działań wojennych na pełną skalę, zarząd KSG Agro podjął szereg działań w celu zapewnienia ciągłości działania w zakresie uprawy roślin i hodowli trzody chlewnej. Dokonano przeglądu łańcuchów logistycznych, rozwiązano kwestię zapewnienia transportowi bezpiecznych tras dostaw surowców, zmotywowano personel dwukrotną podwyżką wynagrodzeń oraz utworzono strategiczny zapas mieszanek paszowych. Taka strategia pozwoliła nam szybko dostosować się do warunków wojny i pozytywnie wpłynęła na nasze wyniki finansowe w pierwszym kwartale — komentuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).
Expert-Rating jest największą w Ukrainie agencją ratingową. Klientami agencji są banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami, firmy z sektora nieruchomości oraz międzynarodowe firmy reasekuracyjne.

05.08.2022

KSG Agro zbiera wczesne zboża


Gospodarstwa należące do KSG Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na GPW w Warszawie, zakończyły żniwa wczesnych zbóż na powierzchni 6,3 tys. ha, w tym:
● pszenica – 4,2 tys ha,
● jęczmień – 1,3 tys. ha,
● rzepak ozimy – 0,8 tys. ha.
Podczas żniw gospodarstwa holdingu zostały w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt – kombajny i ciężarówki. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i stosowanym technologiom wszystko zostało zebrane bez strat. Plony pszenicy i jęczmienia wyniosły 3 t/ha, a rzepaku ozimego 2,2-2,5 t/ha.
– Stan wojenny nie przeszkadza nam działać w trybie normalnym. Wcześniej skutecznie zrealizowaliśmy kampanię siewną, teraz czas na żniwa. Część zebranych zbóż będzie wykorzystana do produkcji pasz dla zakładu hodowli trzody chlewnej, który obecnie nawet zwiększa produkcję wieprzowiny: jeśli wcześniej nasz udział w rynku regionu dniepropietrowskiego wynosił 50%, teraz zbliża się do 70%. Oprócz tego dostarczamy wieprzowinę i konserwy na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy – mówi Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.
Część zebranego zboża może trafić i do Polski. 11 lipca KSG Agro i spółka Makarony Polskie podpisały memorandum o współpracy w zakresie przetwórstwa i oleju rzepakowego i słonecznikowego oraz zbóż.
– W ramach realizacji memorandum prowadzimy negocjacje z naszymi polskimi partnerami w sprawie wspólnego przetwórstwa naszej produkcji rolnej, w szczególności zbóż w Polsce, z dalszą sprzedażą produktów gotowych do spożycia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE – komentuje Siergiej Kasjanow. Według niego w ramach tej współpracy możliwe jest też utworzenie spółki joint venture z Makaronami Polskimi.

29.07.2022

KSG Agro i Makarony Polskie (Polska) podpisały memorandum o współpracy w przetwórstwie i handlu olejami roślinnymi i zbożami

Zarząd KSG Agro S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka”) informuje, iż dnia 11 lipca 2022 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A.. („List intencyjny”), dotyczący określenia zasad nawiązania przez strony współpracy gospodarczej w zakresie handlu olejami i zbożami, a także współpracy w innych obszarach produkcji rolnej.
Intencją stron jest w szczególności nawiązanie współpracy w zakresie importu oleju rzepakowego i słonecznikowego z Ukrainy, ich przetwórstwa i obrotu w Polsce i/lub krajach trzecich.
List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia rozmów dotyczących wzajemnej współpracy stron w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych.
Termin obowiązywania Listu intencyjnego, o którym mowa powyżej, nie został określony.
The Management Board of KSG Agro S.A., with its headquarters in Luxembourg (“Company”) informs that on 11 th July 2022 a letter of intent was signed between the Company and Makarony Polskie S.A. (“Letter of intent”), concerning the determination of the principles of establishing business cooperation by the parties in the field of trade in rapeseed and sunflower oils and grains, as well as cooperation in other areas of agricultural production.
The intention of the parties is, in particular, to establish cooperation regarding the import of rapeseed oil and sunflower oil from Ukraine, their processing and marketing in Poland and or in third countries.
The letter of intent does not constitute a binding agreement, but only expresses the will to start talks on mutual cooperation of the parties within the scope and on the terms set out therein.
The validity period of the Letter of Intent referred to above has not been specified.

25.07.2022

KSG Agro wraz z Fundacją Przyszłość zapewniły dostawę ładunku humanitarnego do szpitali obwodu dniepropietrowskiego


KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, wspólnie z Fundacją Przyszłość zapewnił dostawę towarów humanitarnych dla szpitali w obwodzie dniepropietrowskim. Ładunek, który przybył z Niemiec do Dniepru, obejmował leki, materiały opatrunkowe, środki ochrony osobistej, systemy kroplowe itp.

Część leków i sprzętu zakupiła strona niemiecka na własny koszt, a resztę sfinansowała Fundacja Przyszłość Siergieja Kasjanowa, której głównym darczyńcą jest holding KSG Agro.

– Logistyka i większość finansowania tego ładunku, który zostanie rozdysponowany do szpitali obwodu dniepropietrowskiego i częściowo do innych regionów, została zapewniona przez Fundację Sergieja Kasjanowa – mówi Ołeksandr Łoskutow, prezes Ukraińsko-Niemieckiego Związku Traumatologów. – Dzięki niemu będziemy mogli wykonywać lepsze zabiegi rannym żołnierzom Sił Zbrojnych.

– To już drugi humanitarny ładunek z Niemiec, który dostarczyliśmy na Ukrainę, do obwodu dniepropietrowskiego i nie zamierzamy się na tym poprzestać – komentuje Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro i założyciel Fundacji Przyszłość. – Rolnicy doskonale znają realną cenę pokojowej pracy na polach naszej rodzimej Ukrainy, która dziś znajduje się w centrum wojny. Świadomi naszej społecznej odpowiedzialności, dokładamy wszelkich starań, aby pomóc rannym żołnierzom i obywatelom, staramy się stale pomagać Siłom Zbrojnym.

– Dzięki efektywnej współpracy Ukraińsko-Niemieckiego Związku Traumatologów i KSG Agro, przy pomocy dostarczonych leków będzie możliwe przeprowadzenie ponad 150 zabiegów chirurgicznych. Dostarczony ładunek przyda się przede wszystkim ofiarom poważnych uszkodzeń stawów, do przeciwdziałaniu konsekwencjom amputacji kończyn oraz do rehabilitacji rannych – wyjaśnia dyrektor ds. komunikacji KSG Agro Ołeksandr Golizdra.

– Otrzymaliśmy najnowocześniejszy sprzęt endoskopowy, który może zapewnić około 1,5-2 miesięcy naszej pracy – mówi ortopeda Artem Naumenko. – Nowy sprzęt umożliwia szybsze i skuteczniejsze wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów.

W tej chwili zespół Fundacji Przyszłość przy wsparciu KSG Agro przygotowuje dostawę nowych ładunków dla ukraińskich lekarzy.

18.07.2022

KSG Agro rozpoczyna własne przetwarzanie roślin oleistych z dalszym eksportem


KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, rozpoczyna przetwórstwo rzepaku i słonecznika. Później planowane jest doprowadzenie oleju do standardów unijnych bezpośrednio w UE i dalszy eksport.
Wojna w Ukrainie zmusiła producentów rolnych do zmiany strategii, szukania nowych kanałów sprzedaży produktów rolnych. Blokada ukraińskich portów morskich spowodowana agresją militarną Rosji uniemożliwia korzystanie z tradycyjnych łańcuchów logistycznych. W tych okolicznościach KSG Agro rozpoczęło na Ukrainie przetwórstwo rzepaku i słonecznika. Po rafinacji i pakowaniu oleju bezpośrednio w UE holding będzie eksportował produkty gotowe do spożycia.
- Realia wojenne skłaniają nas do wypracowania nowych rozwiązań strategicznych. Zdecydowaliśmy, że rzepak i słonecznik będą przetwarzane, mamy więcej szans sprzedawać ich w dobrej cenie za granicę w postaci oleju roślinnego, gotowego do spożycia – mówi Siergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro.
Według Serhija Kasjanowa holding podpisał już kontrakt z jednym zakładem przetwórczym na Ukrainie. Obecnie trwają negocjacje z europejskimi partnerami w sprawie rafinacji oleju, jego rozlewu w butelki PET oraz późniejszej sprzedaży w UE i poza nią.
Aby rozwiązać problem dostarczania oleju do UE, KSG Agro zakupiło już w Turcji flexitanki, które pozwolą na jego transport konwencjonalnymi ciężarówkami.

13.07.2022