Zasady ładu korporacyjnego

Polska
Grupa zdecydowała, że przestrzegać będzie większości zapisów ujętych w zasadach ładu korporacyjnego GPW. Nie mniej jednak, niektóre zasady odnosić się będą do Emitenta wyłącznie w zakresie dozwolonym przez luksemburskie prawo spółek oraz strukturę korporacyjną Grupy KSG, zwłaszcza w odniesieniu do jednoorganowej struktury władz, w porównaniu z dwupoziomową strukturą, przewidzianą w zasadach ładu korporacyjnego GPW. Grupa nie ma dwóch, odrębnych organów zarządzających (rady nadzorczej oraz zarządu), które to struktury muszą zostać obowiązkowo powołane w polskich spółkach akcyjnych. Zarząd Grupy pełni zarówno funkcję zarządzającą, jak i nadzorczą. Zatem Grupa stosować się będzie wyłącznie do tych zapisów zasad ładu korporacyjnego GPW, które odnoszą się do związków między radą nadzorczą, a zarządem nie bezpośrednio, lecz merytorycznie.

Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.