Historia Grupy

2001

 • Utworzenie ATD Dneprovsky LLC, dysponującej około 5 tys. hektarów gruntów

2007

 • Decyzja akcjonariuszy o rozwoju działalności w branży rolniczej


2008

 • Rozszerzenie kontrolowanego banku ziemi do około 24 tys. hektarów po zakupie spółek Scorpio Agro LLC, Souz-3 LLC, Goncharovo Agricultural LLC i Pivdenne Agricultural LLC
 • Powołanie PUAIH-2 LLC i podpisanie umów długoterminowej dzierżawy gruntów o powierzchni około 1 tys. hektarów
 • Przegląd istniejącego parku maszyn rolniczych i wymiana przestarzałego sprzętu. Łączne nakłady na zakup nowego sprzętu wyniosły 5 mln dolarów i sfinansowane zostały w drodze leasingu
 • Pozyskanie około 1,5 tys. hektarów w obwodzie chmielnickim przez zakup spółki Agro-Dnister LLC. Grunty wykorzystane zostały jako obszar eksperymentalny do wdrożenia modelu uprawy rozproszonej z użyciem parku maszyn wykorzystywanego w regionie bazowym o większej powierzchni

2009

 • Rozpoczęcie upraw warzywnych na pierwszych 36 hektarach
 • Rozpoczęcie dostarczania warzyw, owoców i produktów spożywczych do sieci handlowych


2010

 • Rozpoczęcie produkcji warzywnej w pełnej skali na 56 hektarach gruntów z zastosowaniem irygacji kapilarnej i magazynów warzywnych o pojemności wynoszącej około 1,2 tys. ton

2011

 • Startował projekt pilotujący po wykorzystaniu gospodarkami holdingu amoniaku bezwodnego
 • Holding urzeczywistnił pierwotne publiczne rozmieszczenie akcji (IPO) na Warszawskiej giełdzie funduszowej. 33% akcji kompanii byli sprzedane więcej niż za $40 mln.
 • Zysk agrochołdinga-2011 wyrosł w 2,8 razy do $28, 2 mln. w porównaniu z $10 mln. w 2010 roce.
 • Grupa podwoiła bank ziemski, który osiągnął 61 tys. hektarów.
 • Agrochołding nabył 50% część w kompleksie z hodowli zwieząt, który po reorganizacji zestawi 240 tys. głów na rok.
 • Byli zwiększone magazynowe pomieszczenia do przechowania ziarna z 30 tys. t do 60 tys. t, maszynowy park – z 334 jednostek techniki do 584 jednostek.
 • Był zbudowany magazyn z mikroklimatem do przechowania warzyw objętością 2,8 tys. t, co powiększyło ogólną potęgę przechowania warzyw do 4 tys. t.
 • Wprowadzeni w eksploatację dwie technologiczne linie z produkcji biopaliwa – piełlet, ogólną potęgą 7 tys. ton.
 • Holding został zwycięzcą w nominacji “Najlepsza rolniczo -przemysłowa gospodarka Pridnieprowja” regionalnego konkursu “Swіtocz Pridnіprowja – 2011″, założycielem którego wystąpiły Dniepropietrowski rejonowa państwowa administracja i rada obwodowa.

2012

 • Powierzchnia ziemi uprawnej powiększena na 31 tys. hektarów, a ogólny ziemski bank osiągnął 92 tys. hektarów.
 • Utarg zwiększył się do $37,2 mln. w porównaniu z 2011 rokiem.
 • Globalny zysk kompanii zwiększył się na 41% z $13,9 mln. w 2011 roku do $19,6 mln. w 2012 roku
 • KSG Agro i Polisz Energy Partners podpisali dwa porozumienia o współpracy. Zgodnie z pierwszym porozumieniem Grupa PEP zabezpiecza grupę kompanii KSG Agro technicznymy know -how dla wdrożenia technologicznych linii i dostawę wyposażenia dla zakładu z produkcji paliwa biologicznego. Druga umowa głosi o dostawach produkcje zakładu, paliwowych granulkach z słomy, Grupie PEP.
 • KSG Agro drugi raz otrzymał honorowy tytuł “Agrarna elita” wydania specjalnego czasopisma “The Ukrainian Farmer” o 100 pomyślnych rolniczo -przemysłowych kompaniach Ukrainy.
 • Byli sfinalizowane porozumienia o dostawie wyposażenia z kompanią Big Dutchman Pig Equipment GmbH – czołowym światowym liderem z produkcji wyposażenia dla fabryk drobiu i kompleksow świni.
 • Za ważny osobisty wkład w rozwój krajowej przedsiębiorczości, wzmocnienie przemysłowego potencjału państwa i wieloletnią sumienną pracą Dekretem Prezydenta Ukrainy Ukrainy przewodniczący Rady dyrektorów agrochołdinga KSG Agro Sergiej Kasjan nagrodzony orderem “Za zasługi” II stopnia.
 • KSG Agro został jednej z 90 największych kompanii europejskiego poziomu, które byłi przedstawiane na pierwszym znaczącym międzynarodowym biznes-forumie “Inwestycyjna fala – 2012″.

2013

 • KSG Agro wystąpił partnerem Polsko-ukraińskiego forumu giełdowego, organizowanego w budynku Warszawskiej funduszowej giełdy (WFB) Polsko-Ukraińską Izbą Handlowo-Przemysłowej wspólnie z Poselstwem Ukrainy w Respublice Polska, a także Zarządem WFB.
 • Agrochołding zawiezł w dwa etapy koło 3 tysięcy macior i knurów duńskiej selekcji i rozmieścił ich w odremontowanym kompleksje dla świń.
 • Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy (TPPU) nagrodziła przewodniczącego Rady dyrektorów agrochołdinga KSG Agro Sergieja Kas’janowa znakiem honorowym “Złoty znak Merkurego” za znaczny osobisty wkład w rozwój przedsiębiorczości i owocna współpraca z TPPU.
 • Na kompleksje dla świń w Niwie Trudowoj urodziły się pierwsze prosiaki od macior duńskiej selekcji
 • Dzięki pilotującemu projektowi po uprawianiu kultur na nawodnieniu (na 400 ha powierzchń siewnych w Dniepropietrowskim obwodzie i na 1100 ha w Krymie), były otrzymane wysokie rezultaty urodzaju kukurydzy.
 • Według wyników za rok 2013 kompania powiększyła skonsolidowany utarg na 56,3 %, do $58,184 mln.

2014

 • Na przechodzącym w Warszawie spotkaniu z inwestorami KSG Agro prezentowała nową strategię rozwoju. U jej podstaw – konkretne kroki po obniżeniu kredytowego obciążenia, a także inwestowaniu w najbardziej perspektywiczne projekty, w pierwszej kolejności w – branży z chowu świń i bioenergetyce.
 • Na kompleksje z chowu świń byli wprowadzeni w życie technologii (w szczególności receptura karmienia świń na wszystkich etapach) pozwalających podwysić średnia waga odkarmianych świń z 110 kg do blisko 125 kg w wieku 165 dni.
 • Agrochołding podniosł stawki dzierżawy dla właścicieli ziemskich udziałów na 30%.
 • Kompania zaprzestała działalność w okupowanym Krymie, przestając kontrolować koło 28 tys. ha ziemi.
 • KSG Agro zaczął eksportować mąkę własnej produkcji w Chiny.
 • Holding dokończył prace po reorganizacji pierwszej kolejności kompleksu z chowu świń, znajdującego się w wsi Niwa Trudowaja (Dniepropietrowski obwód) i rozrachowanego na 4,5 tys. macior i 120 tys. głów świń w rok. Kompania inwestowała w reorganizację blisko 16 mln. euro.

2015

 • Pod czas podroży do USA delegacja holdingu KSG Agro przeprowadziła spotkania z kierownictwem i uczestnikami Stowarzyszenia producentów wieprzowiny stanu Illinois, a także agro przedsiębiorstwami stanu Iowa. Wśród omawiających pytań – najnowsze technologie produkcji, podejścia do kontroli jakości, podwyższenia efektywności chowu świń, weterynaryjne chwyty, cykł reproducyjny i odkarmienie świń.
 • Było podpisane porozumienie (memorandum) o restrukturyzacji kredytów z Ukrsocbankiem (Kijów, TM UniCreditBank) na sumę ekwiwalentną blisko $7 mln.
 • Startował proces restrukturyzacji kredytów Grupy w “Banku Kredyt Dniepr” na sumę ekwiwalentną 6,5 mln. dolarów USA.
 • Agrochołding wszedł w TOP 20 rankingu najefektywniejszych agrokompanij FORBES
 • Pod czas spotkania sztabu batalionu ochrony terytorialnej “Pridnieprowje” z kierownikami przedsiębiorstw i organów miejscowego samorządu Dniepropietrowskiego okręgu obwodu Dniepropietrowskiego przewodniczący Radej Dyrektorów holdingu KSG Agro Sergiej Kasjan był odznaczony wdzięcznością za poparcie armii ukraińskiej.

2016

 • Kompania KSG Agro stała członkiem Europejskiego Biznes Stowarzyszenia (EBA).
 • Kompania i międzynarodowi wierzyciele (włączając eksportowe kredytowe agencje, banki i międzynarodowi dostawcy) podpisały wstępne listy o zamiarach (LOI), powiązane z restrukturyzacją długu na ogólną sumę blisko 20 mln dolarów USA
 • Holding KSG Agro wystąpił z inicjatywą partnerstwa miejscowych współnot i działalności gospodarczej z celą odnowienia obiektów kotłowych budżetowej sfery – z gazu na biologicznie wznawiane paliwo – pellety. Kompania zaczęła projekt z modernizacji kotłowni w Nowopokrowskiej szkole. Eksploatacja nowej kotłowni  pozwoliła zaoszczędzić współnocie blisko 400 tys. grn. za sezon grzewczy.
 • Działalność gospodarcza z chowu świń KSG Agro pomyślnie przeszedła sprawdzenie Narodowej Agencji żywności Ministerstwa rolnictwa Gruzji i otrzymała pozwolenie na dostawę wieprzowiny w Gruzję.
 • Holding wszedł w TOP 10 rankingu jakości zarządzania korporacyjną reputacją “Rieputaciyjne AKTYWiści”.
 • KSG Agro i Ukrsocbank (Unicredit Group) pomyślnie dokończyli proces kredytowej restrukturyzacji.
 • Był podwyższony objem generacii ciepła na biopaliwie – paliwowych pelletach: z 3000 kilowatów do 3450 kilowatów.
 • Część holdingu w ogólnym eksporcie Ukrainą żywej wieprzowiny za rezultatami roku 2016  osiągnęła 22%.

2017

 • KSG Agro i jeden ze światowych liderów w produkcji inokulantów firma TerraMax (Stany Zjednoczone) podjęły decyzję o rozpoczęciu daleko sięgającej współpracy w zakresie stosowania preparatów biologicznych.
 • W partnerstwie ze stowarzyszeniem naukowo-produkcyjnym „Ukrsorgo” gospodarstwa wchodzące w KSG Agro zasiali 617 ha sorgo i w przyszłości planują rozszerzyć obszar upraw.
 • KSG Agro kupił nową technikę rolniczą firmy TITAN MAHINERY Inc.– ładowarki teleskopowe Agri Farmer, gąsienicowy ciągnik Case IH Steiger 600, agregaty do przedsiewnej uprawy gleby Great Plains 4000 TM (Turbo Max) i pionowej obróbki gruntu – Great Plains Max-Chisel.
 • Całkowita ilość generowania ciepła na biopaliwie holdingu rolnego KSG Agro w porównaniu z sezonem grzewczym 2016-2017 r. wzrosła o 52% – od 4,25 do 6,45 MW

2018

 • KSG Agro w partnerstwie z Myroniwskim Instytutem Pszenicy im. V.M. Remeslo, we współpracy z Narodową Akademią Nauk Rolniczych Ukrainy, wziął udział w programie dotyczącym rozszerzenia zakresu stosowania odmian pszenicy i jęczmienia selekcji Myroniwskiej.
 • Na koniec 2018 r. kwota sprzedaży produktów hodowli trzody chlewnej holdingu rolnego KSG Agro wzrosła w porównaniu z 2017 r. o 6,3% i wyniosła około 403 mln hrn.
 • Gospodarstwa wchodzące w skład holdingu rolnego w roku 2018 r. o 43% zwiększyły obszary upraw pod sorgo.

2019

 • KSG Agro w sezonie grzewczym 2018-2019 r. zwiększył wytwarzanie ciepła na biopaliwie o 37% – do 8,35 MW.
 • KSG Agro zainwestował 11 mln hrn. w budowę nowej chlewni rodowodowej dla loch w zakładzie hodowli trzody chlewnej na 714 głów
 • Holding rolny zwiększył linię kredytową w TAS banku o 54% do 3,55 mln USD
  Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.