Historia Grupy

2001

 • Utworzenie ATD Dneprovsky LLC, dysponującej około 5 tys. hektarów gruntów

2007

 • Decyzja akcjonariuszy o rozwoju działalności w branży rolniczej


2008

 • Rozszerzenie kontrolowanego banku ziemi do około 24 tys. hektarów po zakupie spółek Scorpio Agro LLC, Souz-3 LLC, Goncharovo Agricultural LLC i Pivdenne Agricultural LLC
 • Powołanie PUAIH-2 LLC i podpisanie umów długoterminowej dzierżawy gruntów o powierzchni około 1 tys. hektarów
 • Przegląd istniejącego parku maszyn rolniczych i wymiana przestarzałego sprzętu. Łączne nakłady na zakup nowego sprzętu wyniosły 5 mln dolarów i sfinansowane zostały w drodze leasingu
 • Pozyskanie około 1,5 tys. hektarów w obwodzie chmielnickim przez zakup spółki Agro-Dnister LLC. Grunty wykorzystane zostały jako obszar eksperymentalny do wdrożenia modelu uprawy rozproszonej z użyciem parku maszyn wykorzystywanego w regionie bazowym o większej powierzchni

2009

 • Rozpoczęcie upraw warzywnych na pierwszych 36 hektarach
 • Rozpoczęcie dostarczania warzyw, owoców i produktów spożywczych do sieci handlowych


2010

 • Rozpoczęcie produkcji warzywnej w pełnej skali na 56 hektarach gruntów z zastosowaniem irygacji kapilarnej i magazynów warzywnych o pojemności wynoszącej około 1,2 tys. ton

2011

 • Startował projekt pilotujący po wykorzystaniu gospodarkami holdingu amoniaku bezwodnego
 • Holding urzeczywistnił pierwotne publiczne rozmieszczenie akcji (IPO) na Warszawskiej giełdzie funduszowej. 33% akcji kompanii byli sprzedane więcej niż za $40 mln.
 • Zysk agrochołdinga-2011 wyrosł w 2,8 razy do $28, 2 mln. w porównaniu z $10 mln. w 2010 roce.
 • Grupa podwoiła bank ziemski, który osiągnął 61 tys. hektarów.
 • Agrochołding nabył 50% część w kompleksie z hodowli zwieząt, który po reorganizacji zestawi 240 tys. głów na rok.
 • Byli zwiększone magazynowe pomieszczenia do przechowania ziarna z 30 tys. t do 60 tys. t, maszynowy park – z 334 jednostek techniki do 584 jednostek.
 • Był zbudowany magazyn z mikroklimatem do przechowania warzyw objętością 2,8 tys. t, co powiększyło ogólną potęgę przechowania warzyw do 4 tys. t.
 • Wprowadzeni w eksploatację dwie technologiczne linie z produkcji biopaliwa – piełlet, ogólną potęgą 7 tys. ton.
 • Holding został zwycięzcą w nominacji “Najlepsza rolniczo -przemysłowa gospodarka Pridnieprowja” regionalnego konkursu “Swіtocz Pridnіprowja – 2011″, założycielem którego wystąpiły Dniepropietrowski rejonowa państwowa administracja i rada obwodowa.

2012

 • Powierzchnia ziemi uprawnej powiększena na 31 tys. hektarów, a ogólny ziemski bank osiągnął 92 tys. hektarów.
 • Utarg zwiększył się do $37,2 mln. w porównaniu z 2011 rokiem.
 • Globalny zysk kompanii zwiększył się na 41% z $13,9 mln. w 2011 roku do $19,6 mln. w 2012 roku
 • KSG Agro i Polisz Energy Partners podpisali dwa porozumienia o współpracy. Zgodnie z pierwszym porozumieniem Grupa PEP zabezpiecza grupę kompanii KSG Agro technicznymy know -how dla wdrożenia technologicznych linii i dostawę wyposażenia dla zakładu z produkcji paliwa biologicznego. Druga umowa głosi o dostawach produkcje zakładu, paliwowych granulkach z słomy, Grupie PEP.
 • KSG Agro drugi raz otrzymał honorowy tytuł “Agrarna elita” wydania specjalnego czasopisma “The Ukrainian Farmer” o 100 pomyślnych rolniczo -przemysłowych kompaniach Ukrainy.
 • Byli sfinalizowane porozumienia o dostawie wyposażenia z kompanią Big Dutchman Pig Equipment GmbH – czołowym światowym liderem z produkcji wyposażenia dla fabryk drobiu i kompleksow świni.
 • Za ważny osobisty wkład w rozwój krajowej przedsiębiorczości, wzmocnienie przemysłowego potencjału państwa i wieloletnią sumienną pracą Dekretem Prezydenta Ukrainy Ukrainy przewodniczący Rady dyrektorów agrochołdinga KSG Agro Sergiej Kasjan nagrodzony orderem “Za zasługi” II stopnia.
 • KSG Agro został jednej z 90 największych kompanii europejskiego poziomu, które byłi przedstawiane na pierwszym znaczącym międzynarodowym biznes-forumie “Inwestycyjna fala – 2012″.

2013

 • KSG Agro wystąpił partnerem Polsko-ukraińskiego forumu giełdowego, organizowanego w budynku Warszawskiej funduszowej giełdy (WFB) Polsko-Ukraińską Izbą Handlowo-Przemysłowej wspólnie z Poselstwem Ukrainy w Respublice Polska, a także Zarządem WFB.
 • Agrochołding zawiezł w dwa etapy koło 3 tysięcy macior i knurów duńskiej selekcji i rozmieścił ich w odremontowanym kompleksje dla świń.
 • Izba Handlowo-Przemysłowa Ukrainy (TPPU) nagrodziła przewodniczącego Rady dyrektorów agrochołdinga KSG Agro Sergieja Kas’janowa znakiem honorowym “Złoty znak Merkurego” za znaczny osobisty wkład w rozwój przedsiębiorczości i owocna współpraca z TPPU.
 • Na kompleksje dla świń w Niwie Trudowoj urodziły się pierwsze prosiaki od macior duńskiej selekcji
 • Dzięki pilotującemu projektowi po uprawianiu kultur na nawodnieniu (na 400 ha powierzchń siewnych w Dniepropietrowskim obwodzie i na 1100 ha w Krymie), były otrzymane wysokie rezultaty urodzaju kukurydzy.
 • Według wyników za rok 2013 kompania powiększyła skonsolidowany utarg na 56,3 %, do $58,184 mln.

2014

 • Na przechodzącym w Warszawie spotkaniu z inwestorami KSG Agro prezentowała nową strategię rozwoju. U jej podstaw – konkretne kroki po obniżeniu kredytowego obciążenia, a także inwestowaniu w najbardziej perspektywiczne projekty, w pierwszej kolejności w – branży z chowu świń i bioenergetyce.
 • Na kompleksje z chowu świń byli wprowadzeni w życie technologii (w szczególności receptura karmienia świń na wszystkich etapach) pozwalających podwysić średnia waga odkarmianych świń z 110 kg do blisko 125 kg w wieku 165 dni.
 • Agrochołding podniosł stawki dzierżawy dla właścicieli ziemskich udziałów na 30%.
 • Kompania zaprzestała działalność w okupowanym Krymie, przestając kontrolować koło 28 tys. ha ziemi.
 • KSG Agro zaczął eksportować mąkę własnej produkcji w Chiny.
 • Holding dokończył prace po reorganizacji pierwszej kolejności kompleksu z chowu świń, znajdującego się w wsi Niwa Trudowaja (Dniepropietrowski obwód) i rozrachowanego na 4,5 tys. macior i 120 tys. głów świń w rok. Kompania inwestowała w reorganizację blisko 16 mln. euro.

2015

 • Pod czas podroży do USA delegacja holdingu KSG Agro przeprowadziła spotkania z kierownictwem i uczestnikami Stowarzyszenia producentów wieprzowiny stanu Illinois, a także agro przedsiębiorstwami stanu Iowa. Wśród omawiających pytań – najnowsze technologie produkcji, podejścia do kontroli jakości, podwyższenia efektywności chowu świń, weterynaryjne chwyty, cykł reproducyjny i odkarmienie świń.
 • Było podpisane porozumienie (memorandum) o restrukturyzacji kredytów z Ukrsocbankiem (Kijów, TM UniCreditBank) na sumę ekwiwalentną blisko $7 mln.
 • Startował proces restrukturyzacji kredytów Grupy w “Banku Kredyt Dniepr” na sumę ekwiwalentną 6,5 mln. dolarów USA.
 • Agrochołding wszedł w TOP 20 rankingu najefektywniejszych agrokompanij FORBES
 • Pod czas spotkania sztabu batalionu ochrony terytorialnej “Pridnieprowje” z kierownikami przedsiębiorstw i organów miejscowego samorządu Dniepropietrowskiego okręgu obwodu Dniepropietrowskiego przewodniczący Radej Dyrektorów holdingu KSG Agro Sergiej Kasjan był odznaczony wdzięcznością za poparcie armii ukraińskiej.

2016

 • Kompania KSG Agro stała członkiem Europejskiego Biznes Stowarzyszenia (EBA).
 • Kompania i międzynarodowi wierzyciele (włączając eksportowe kredytowe agencje, banki i międzynarodowi dostawcy) podpisały wstępne listy o zamiarach (LOI), powiązane z restrukturyzacją długu na ogólną sumę blisko 20 mln dolarów USA
 • Holding KSG Agro wystąpił z inicjatywą partnerstwa miejscowych współnot i działalności gospodarczej z celą odnowienia obiektów kotłowych budżetowej sfery – z gazu na biologicznie wznawiane paliwo – pellety. Kompania zaczęła projekt z modernizacji kotłowni w Nowopokrowskiej szkole. Eksploatacja nowej kotłowni  pozwoliła zaoszczędzić współnocie blisko 400 tys. grn. za sezon grzewczy.
 • Działalność gospodarcza z chowu świń KSG Agro pomyślnie przeszedła sprawdzenie Narodowej Agencji żywności Ministerstwa rolnictwa Gruzji i otrzymała pozwolenie na dostawę wieprzowiny w Gruzję.
 • Holding wszedł w TOP 10 rankingu jakości zarządzania korporacyjną reputacją “Rieputaciyjne AKTYWiści”.
 • KSG Agro i Ukrsocbank (Unicredit Group) pomyślnie dokończyli proces kredytowej restrukturyzacji.
 • Był podwyższony objem generacii ciepła na biopaliwie – paliwowych pelletach: z 3000 kilowatów do 3450 kilowatów.
 • Część holdingu w ogólnym eksporcie Ukrainą żywej wieprzowiny za rezultatami roku 2016  osiągnęła 22%.
  Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.