Odpowiedzialność społeczna Biznesu

Troska o ziemię i ludzi stanowi podstawę polityki korporacyjnej Grupy. Podejście to gwarantuje wysoką jakość naszych produktów oraz bezpieczeństwo dla środowiska.

Jakość
Grupa stosuje rozbudowany system monitoringu jakości produktów „od pola do koszyka”.

Spółki Grupy stosują wyłącznie atestowane nawozy i środki ochrony roślin, nabywane od wiodących producentów światowych.

Działalność Grupy prowadzona jest w ścisłej zgodności z przepisami i standardami ukraińskiego prawa.

Ochrona środowiska
Grupa w pełni stosuje się do regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, w tym przepisów odnoszących się do emisji substancji szkodliwych. Stosuje również wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze do identyfikacji możliwych skażeń lub zagrożeń dla roślin i zwierząt.

Każda spółka grupy zatrudnia Inżyniera ds. Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska.

Grupa poddawana jest obowiązkowym inspekcjom wykonywanym przez stosowne instytucje rządowe. Od rozpoczęcia prowadzenia działalności przez Grupę nie wykryto żadnych poważnych naruszeń.

Pracownicy
Grupa ściśle przestrzega wszelkich, wymaganych przepisami prawa zasad i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Grupy pracowników narażonych na zagrożenia dla zdrowia przechodzą obowiązkowe badania lekarskie. Otrzymują specjalnie dobrane posiłki, ich dzień pracy jest krótszy, przysługuje im również większy wymiar płatnego urlopu.

Bezpieczeństwo pracy jest integralną częścią szkoleń wewnętrznych. Zapoznając się z nowym sprzętem i technologiami, zamawiamy wsparcie szkoleniowe od dostawcy rozwiązania lub innych placówek naukowo-badawczych.

Grupa wdrożyła standardy „organizacji uczącej się”. Wdrożono system wewnętrznych seminariów. Grupa stosuje również programy szkoleniowe, oferujące możliwość optymalizacji procesów księgowych i zarządczych. Oferowane są również programy szkoleniowe poświęcone budowaniu współpracy w grupie (ang. team-building) oraz przywództwu.

Polityka kadrowa Grupy nakierowana jest na retencję i rozwój umiejętności kluczowych pracowników o najwyższym potencjale. Wykwalifikowani pracownicy pozostają na zajmowanych stanowiskach poza sezonem i otrzymują pełne wynagrodzenie. Czas ten wykorzystywany jest na dalsze szkolenie.

Оdpowiedzialność Korporacyjnо-Społeczna (OKS)

Оdpowiedzialność Korporacyjnо-Społeczna (OKS) jest ważną i nieodłączną składową częścią działalności agrochołdinga. Pozycja przewodniczącego Rady dyrektorów KSG Agro Sergieja Kas’janowa już wiele lat jest niezmienną: agrarne i przemysłowe przedsiębiorstwa zobowiązane w ciasnej współpracy z wspólnotami są przyjmować udział w rozwoju terytoriów, na których oni preprowadzą swoją działalność.

Dla poprawy życia i wspólnej przyszłości, działalność gospodarcza zobowiązana być społeczno-odpowiedzialnym, generując nie tylko zysk, ale i kapitał społeczny. Główne, że odróżnia społeczne-odpowiedzialna działalność gospodarcza – rozumienie życia ludzi na miejscach, ich problemów i możliwości w połączeniu z realnymi działaniami odnośnie ich poparcia i pomocy.

KSG Agro i kompanii, które weszłi w skład holdingu, są jaskrawym przykładem społeczno-odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Każdego dnia oni na własnym przykładzie demonstrują, jak twórczość, partnerstwo i współpraca generują dziesiątki przedsiębiorstw, tysiące miejsc pracy, udoskonalają jakość życia ludzi, pomagają społecznie niezabiezpieczonym warstwom ludności.

Agrochołding już wiele lat kolejne jest podstawowym dawcą Dobroczynnego funduszu Sergieja Kas’janowa “Przyszłość”. W ramach partnerstwa z Funduszem, za ostatnie 15 lat w ramach współpracy społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej i terytorialnych wspólnot  są realizowane dziesiątki projektów rozwoju:

  • miejscowej infrastruktury i sfery komunalnej,
  • projektów energooszczędności,
  • społecznych programów w dziedzinie medycyny i wykształcenia,
  • programów samodzielnego zatrudnienia ludności, programów poparcia uczestników ATO i ich rodzin,
  • programów spożywczych subsydiumów, które udzielają się społecznie niezabiezpieczonym warstwom ludności,
  • pomocy w przyciągnięciu inwestycji, programów stypendialnych itd.

Zwłaszcza ważnymi kierunkami OKS agrochołdinga są:

Program reorganizacji systemów ogrzewania

Pilotujący projekt startował 14 października 2016 roku w Nowopokrowskiej ogólnokształcącej szkole, gdzie była wprowadzona w eksploatację nowa nowoczesna kotłownia. Dzięki inwestycji agrochołdinga KSG Agro, była przeprowadzona reorganizacja systemu ogrzewania, zainstalowane 2 nowe kotły, który pracują na alternatywnym paliwie – paliwowych pelletach. Ogólna kosztorysowa wartość projektu zestawiła powyżej 1 mln hrywni.

Wskutek modernizacji pięciu kotłowni w wiejskich szkołach Tomakowskogo, Sołonianskogo i Apostołowskogo okręgów, ogólna generacja ciepła na obiektach dostawy ciepła, wyposażonych holdingiem na wykorzystanie pellet, zwiększy się prawie w dwa razy – z 4,25 MWt do 8,25 MWt. Przy tym, surowiec wyrabia się warsztatem pellet w wsi Nowoprokrowka Sołonianskogo okręgu Dniepropietrowskiego obwodu, wprowadzonym w eksploatację na rachunek inwestycji holdingu. Przeprowadzenie kotłowni na paliwo biołogiczne pozwala istotnie oszczędzać wiejskie budżety – więcej, niż w dwa razy w porównaniu z wykorzystaniem gazu ziemnego.

Program samodzielnego zatrudnienia ludności

Program polega na stworzeniu warunków dla mieszkańców wiejskiej miejscowości do otrzymania dodatkowego zarobku za pomocą organizacji rodzinnych przedsiębiorstw po odkarmieniu świń w indywidualnych gospodarstwach. Równolegle udziela się consultingowe poparcie i sprzyjanie ekonomicznemu wykształceniu mieszkańców regionu. Przeprowadzona przygotowawcza praca z organizacji domowych mini-ferm z chowu świń. Oprócz tego, agrochołding i Fundusz wystąpili partnerami informacyjnie-wydawniczego projektu “Wyeksportować to jest prosto” (10 kroków od produkcji do eksportu). Książka ma wielki popyt u menedżerów i przedsiębiorców małej i średniej działalności gospodarczej.

Program spożywczych subsydiumów

Cel projektu polega na społecznej pomocy mieszkańcom wiosek i małych miast, niezabiezpieczonym warstwom ludności – samotnym emerytom, wielodzietnym rodzinom, tym, kto potrzebuje pomocy w obecny, nieprosty dla ludzi i kraju czas.

W ramach programu nastrojeni:

  • Organizacja handlu wieprzowiną według cen producenta w wiejskich i rejonowych sklepach obwodu Dniepropietrowskiego.
  • Zabezpieczenie zestawami spożywczymi najbardziej niezabiezpieczonych warstw ludności.
  • Dobroczynna pomoc do “Dnia ludzi podeszłego wieku”.
  • Udzielenie pomocy inwalidom od dzieciństwa.

Projekty i programy agrochołdinga w ramach realizacji zasad OKS będą i dalej zwiększać się i poszerzać się.

Przykro nam, ale nie możemy udostępnić Państwu żądanych informacji.