Rating kredytowy KSG Agro RA «Ekspert-Rating» został zaktualizowany na poziomie uaA+

W dniu 10 grudnia 2021 r. komitet ratingowy RA «Ekspert-Rating» podjął decyzję o aktualizacji długoterminowego ratingu kredytowego KSG Agro: w Krajowej Skali Ratingowej na poziomie uaA+ oraz w skali międzynarodowej agencji na poziomie – BBB. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego.
Według agencji, firma KSG Agro, charakteryzuje się wysoką zdolnośćią kredytową w porównaniu z innymi ukraińskimi kredytobiorcami lub instrumentami dłużnymi. Poziom zdolności kredytowej jest wrażliwy na wpływ niekorzystnych warunków handlowych, finansowych i ekonomicznych. Agencja zaktualizowała rating kredytowy po analizie danych ze skonsolidowanego sprawozdania KSG Agro za dziewięć miesięcy 2021 roku.

Komentując aktualizację ratingu KSG Agro na odpowiednio wysokim poziomie, eksperci RA «Ekspert-Rating» zauważyli: «W okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. kapitał zakładowy KSG Agro S.A. wzrosł 1,55-krotnie do 19,96 mln USD. Głównym czynnikiem wzrostu kapitału własnego spółki była rentowna działalność i zmniejszenie strat zatrzymanych. Obowiązki KSG Agro S.A. w analizowanym okresie spadły o 7,37% do 53,96 mln USD. Odpowiednia zmiana wskaźników doprowadziła do wzrostu w analizowanym okresie relacji między kapitałami własnymi a pasywami KSG Agro o 14,87 p.p. do 36,98%. Wzrost poziomu zasilenia KSG Agro kapitałem własnym oceniamy pozytywnie». Za pozytywny trend Agencja uważa również spadek wolumenu kredytów krótkoterminowych o 43,97% w okresie od dnia 30.09.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. do 2,51 mln USD oraz wzrost kredytów długoterminowych w strukturze zobowiązań długoterminowych KSG Agro na dzień 30.09.2021 r. o 9,55% – do 27,19 mln USD.

Eksperci zauważyli, że wielkość sprzedaży produktów firmy w badanym okresie znacznie wzrosła. «W szczególności dochód ze sprzedaży za dziewięć miesięcy 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. wzrosł o 42,78% do 20,94 mln USD. Jednocześnie wielkość zysku netto za trzy kwartały 2021 r. wyniosła 17,28 mln USD, czyli w 3,63 więcej niż za trzy kwartały 2020 r. Głównym czynnikiem wzrostu zysku spółki w analizowanym okresie była sprzedaż spółek zależnych oraz wzrost sprzedaży produktów. Wzrost wyników finansowych KSG Agro S.A. doprowadziło do znacznego wzrostu wskaźników rentowności».

Analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro S.A. wykazała, że wskaźnik EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. wzrosł o 10,46% do 7,35 mln USD, a stosunek wielkości EBITDA za trzy kwartały 2021 r. do wolumenu kredytów na 30 września 2021 r. wzrosł do 26,53%. Odpowiedni poziom tego wskaźnika świadczy o zdolności firmy do obsługi swoich zobowiązań dłużnych. Tym samym po analizie skonsolidowanego sprawozdania finansowego KSG Agro S.A. za 9 miesięcy 2021 roku agencja odnotowuje: wzrost poziomu pokrycia kapitałem własnym, wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto spółki oraz dobry poziom relacji EBITDA do kredytów.

Przypominamy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu komitetu ratingowego RA «Ekspert-Rating» podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). W dniu 10 września 2021 r. ratingi te zostały potwierdzone przez agencję.