KSG Agro przyznano rating kredytowy uaA+ agencji ratingowej Ekspert-Rating

Holdingowi rolnemu KSG Agro w dniu 8 czerwca 2021 r. przyznano rating kredytowy uaA+ agencji ratingowej „Ekspert-Rating” w Krajowej Skali Ratingowej. Poinformowało o tym biuro prasowe holdingu rolnego
8 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Komitetu Ratingowego agencji ratingowej „Ekspert-Rating” podjęto decyzję o przyznaniu holdingu rolnemu KSG Agro ratingu kredytowego na poziomie uaA+ w Krajowej Skali Ratingowej. Ponadto holdingowi w skali międzynarodowej przyznano rating BBB (dla porównania: rating Ukrainy, jako kraju, jest na poziomie B). Firma z takimi ratingami, w tym przypadku KSG Agro, ma wysoką zdolność kredytową w porównaniu z innymi kredytobiorcami (http://expert-rating.com/rus/rating-list_individualnye_reitingi_promyshlennye_kompanii_ksg_agro_s.a._prisvoeno_reiting_kompanii_ksg_agro_s.a./).
Argumentując przyznanie holdingowi rolnemu KSG Agro dość wysokiego ratingu, analitycy agencji „Ekspert-Rating” zauważyli: „Na dzień 31.03.2021 r. udział kredytów w zobowiązaniach KSG Agro wyniósł 47,7%, a mianowicie: kredyty krótkoterminowe – 5,12%, długoterminowe – 42,58%. Na początku 2021 r. kapitał własny KSG Agro o 44,16% pokrył kredyty banków, a o 19,64% łączny wolumen kredytów od banków i spółki dominującej. W latach 2020-2021 zarząd holdingu zrealizował działania mające na celu poprawę jego historii kredytowej poprzez pełną spłatę i restrukturyzację przeterminowanych wierzytelności banków. Na koniec 2020 r. w porównaniu z 2019 r. stosunek EBITDA do łącznych zobowiązań firmy wzrósł o 8,04 p. p. do 11,35%, stosunek EBITDA do łącznej kwoty otrzymanych przez KSG Agro kredytów wzrósł o 16,70 p. p. do 23,94%, a stosunek EBITDA do kredytów banków wzrósł o 34,81 p. p. do 54,28%. Obecny poziom EBITDA KSG Agro pokrywa znaczną część zobowiązań oprocentowanych firmy, a na koniec 2020 r. ponad czterokrotnie przekracza koszty spłaty odsetek od pożyczek, a ponad trzykrotnie – łączne koszty finansowe holdingu. Oznacza to, że firma jest w stanie wygenerować znaczną ilość przychodów, które można przeznaczyć na finansowanie ciągłej działalności i obsługi zadłużenia”.
Analizując dynamikę akcji holdingu rolnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), analitycy agencji zauważają: „W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r.do dnia 17 maja 2021 r. kurs akcji KSG Agro na GPW wzrósł 2,83-krotnie: od 1,2 zł do 3,40 zł. Im bardziej wzrośnie kurs akcji na giełdzie, tym lepsze będą szanse firmy na pozyskanie dodatkowego kapitału przez SPO, a nawet zastąpienie części pożyczonych zasobów własnymi środkami. Ponadto posiadanie notowania akcji KSG Agro na GPW przyczynia się do poprawy praktyk ładu korporacyjnego w holdingu”.
Komentując przyznany KSG Agro rating Prezes Zarządu KSG Agro podkreślił: „Przyznanie ratingu na poziomie uaA+, co charakteryzuje wysoką zdolność kredytową naszego holdingu rolnego, było konsekwencją naszej strategii, mającej na celu stopniową restrukturyzację i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z wysokiej dyskontowanie, wdrażanie innowacji, zmniejszenie wydatków nieprodukcyjnych, stały dialog z inwestorami, który na okres kwarantanny odbywa się w formacie online”.